0item(s)

Количката е празна.

Product was successfully added to your shopping cart.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ONLINEMEBELI.BG 

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на Onlinemebeli.bg. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между Onlinemebeli.bg и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ Onlinemebeli.bg е търговско дружество
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в e–магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.onlinemebeli.bg.
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.
ж/ Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока .
з/ Под „главница” се разбира, чистият размер на дълга по потребителски кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви и др. такси.
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Onlinemebeli.bg предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
1.2 Договорът за продажба между Onlinemebeli.bg и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.